Melobee

Kallelse till årsstämma 2018 i Melobee Music Revolution AB (publ), org. nr. 559050-3099

Notice to convene annual general meeting 2018 in Melobee Music Revolution AB (publ), reg. no. 559050-3099

Aktieägarna i Melobee Music Revolution AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2018 kl 17:00 på Skeppargatan 55 i Stockholm.

The shareholders of Melobee Music Revolution AB (publ) (”the Company”) are hereby invited to the annual general meeting on June 27, 2018 at 5 p.m. at Skeppargatan 55 in Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införda i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan för att närvara vid bolagsstämman görs genom e-post till mats@melobeemusic.com senast den 20 juni, 2018 kl 16:00.

Notification
Shareholders who wish to participate in the annual general meeting must be listed in the shareholders’ register as per the date for the annual general meeting and give notice of attendance per e-mail to mats@melobeemusic.com no later than on June 20, 2018 at 4 p.m.

Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas i original till Mats Wahlström, Melobee Music Revolution AB, Östermalmsgatan 87E, 4 tr., 114 59 Stockholm. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Proxy
Shareholders not present at the annual general meeting may be represented by proxy. Such shareholder must issue a signed and dated power of attorney. The power of attorney should in good time before the meeting be sent in original to Mats Wahlström, Melobee Music Revolution AB, Östermalmsgatan 87E, 4 tr., 114 59 Stockholm. If the proxy is issued by a legal entity, a certified copy of a registration certificate for the legal entity shall be provided.

Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Information avseende verksamhetens historik, nuläge och framtid samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Stämmans avslutande

Proposed agenda
 1. Opening of the meeting and election of chairman
 2. Preparation and approval of voting list
 3. Election of one or two person(s) to verify the minutes
 4. Determination of whether the meeting has been duly convened
 5. Approval of the agenda
 6. Information regarding the business from a past, present and future perspective and presentation of the annual accounts and auditor’s report
 7. Resolutions in respect of:
  1. adoption of the profit and loss statement and the balance sheet
  2. appropriation of the Company’s profit or loss according to the adopted balance sheet
  3. discharge from liability of the members of the Board of directors and the Managing Director
 8. Determination of remuneration to be paid to the members of the Board of Directors and the Auditor
 9. Election of the members of the Board of Directors and Auditor
 10. Closing of the meeting

Styrelsens förslag till beslut
The board’s proposals

Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (punkt 8)
Inget styrelsearvode föreslås utgå. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Determination of remuneration to be paid to the board members and the auditor (item 8)
The board proposes that no remuneration shall be paid to the board members. Remuneration to the auditor proposes to be paid in accordance with approved invoice.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)
Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Edward Cederlund, Mats Wahlström, Sebastian Alexanderson, Andreas Carlsson och Greger Hagelin samt styrelsesuppleanten Jonas Lundberg. Vidare föreslås omval av Petter Gustafsson vid Carlsson&Partners Revisionsbyrå AB.

Election of the members of the Board of Directors and Auditor (item 9)
The board proposes re-election of the board members Edward Cederlund, Mats Wahlström, Sebastian Alexanderson, Andreas Carlsson and Greger Hagelin and the deputy board member Jonas Lundberg.The board further proposes that the auditor Petter Gustafsson at Carlsson&Partners Revisionsbyrå AB is re-elected.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-postadress.

Documents
The annual report and auditor's report are available at the Company and will be sent to shareholders who so wish and state their e-mail address.

Stockholm den 28 maj 2018 / Stockholm on May 28, 2018
Melobee Music Revolution AB (publ)
Styrelsen / The Board
Melobee Music Revolution AB - HQ
Östermalmsgatan 87E, 4tr
Stockholm, Stockholm 114 59
Sweden
hello@melobeemusic.com